Bildlån

Åbo konstmuseums bildarkiv betjänar museets kommersiella samarbetspartner samt forskare. Arkivet innehåller närmast bildmaterial som dokumenterar konsten i Finland från slutet av 1800-talet fram till i dag. Museet beviljar bildlån för verk som museet har i sin ägo samt för annat fotomaterial kring museets historia och verksamhet.

BILDLÅN

Kontakta bildarkivet: christian.hoffmann@turuntaidemuseo.fi eller +358(0)2 2627 097/ Christian Hoffmann.

Ytterligare uppgifter om Åbo konstmuseums samlingar finns i museets samlingskatalog som fås i Museibutiken Muusa: info@turuntaidemuseo.fi / (02) 2627 100.

Om det inte finns en publiceringsduglig bild på det önskade verket, är det också möjligt att låta fotografera det. I detta fall svarar beställaren för fotograferingskostnaderna men är befriad från bruksavgiften.

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR

1. Åbo konstmuseum beviljar bildlån efter prövning för det bruksändamål som nämns i ansökan. Det är förbjudet att använda bilderna för andra ändamål.
2. Åbo konstmuseum beviljar bildlån enligt engångsprincipen. Om bilden publiceras t.ex. i en ny upplaga av ett verk, uppbär museet ny bruksavgift. Det är förbjudet att arkivera bilderna i digital eller annan form.
3. Då bilden publiceras ska följande uppgifter framgå: konstnärens namn, uppgifterna om verket i fråga (namn, året för färdigställandet, teknik och mått), verkets ägare Åbo konstmuseum samt fotografens namn. Beställaren svarar för eventuella upphovsrättsutgifter.
4. Verket får inte avgränsas. Om beställaren endast vill använda en detalj ur verket som illustration, ska särskild överenskommelse om detta träffas. I samband med publicering ska nämnas, att bilden är avgränsad.
5. Det är förbjudet att trycka text på bilden.
6. Bildarkivet levererar bildmaterialet endast i digital form.
7. Beställaren överlåter till Åbo konstmuseum två exemplar av det ifrågavarande tryckalstret som friexemplar för museets handbibliotek. Friexemplaren sänds till: Åbo konstmuseums bibliotek, Auragatan 26, 20100 Åbo.
8. Då beställaren mottar bilderna och undertecknar bidlåneavtalet förbinder han sig att betala bruksavgiften för de i avtalet nämnda bilderna och att iaktta ovanstående villkor. Avtalet uppgörs i två likalydande exemplar, ett för vardera parten.

PRISLISTA

Bruksavgift 100 ¤ / bild
Bruksavgift (affisch) 250 ¤ / bild
Bruksavgift (tidningsreklam, kalendrar, multimedier och postkort) 500 ¤ / bild
Fotografering av konstverk 150-200 ¤

Ytterligare uppgifter om upphovsrätten: Kuvasto

Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2020