Regionkonstmuseum

ÅBO KONSTMUSEUM - EGENTLIGA FINLANDS REGIONKONSTMUSEUM

VERKSAMHETSPRINCIPERNA

Åbo konstmuseums centrala verksamhetsidé är att vara en sakkunnigorganisation som erbjuder kvalitativt högtstående service i Egentliga Finland. Museet ska vara fysiskt lättillängligt och dess tjänster ska kunna utnyttjas oberoende av kunskapsbakgrund och ekonomi. Museet bygger upp en konstsamling som är av betydelse på nationell och nordisk nivå och ger en representativ överblick speciellt över den finska bildkonstens utveckling. Samlingen erbjuder en grund för studier och undervisning i regionens konsthistoria. Museets hela verksamhet styrs av en strävan till hög nivå och god kvalitet. Utställningsverksamheten fokuserar på presentationen av konsten i Finland, de övriga nordiska länderna och Baltikum.

I egenskap av regionkonstmuseum för Egentliga Finland ser Åbo konstmuseum till att konstskatterna i verksamhetsområdet tas till vara och ger handledning i arbetet. Åbo konstmuseums uppgifter som regionmuseum sköts förutom av museichefen också av en amanuens (regionkonstmuseiforskaren), den amanuens som svarar för museets samlingar och informatören. Museets tekniska personal hjälper också till i frågor som gäller deras speciella bransch.  

Museet och dess huvudman Konstföreningen i Åbo rf iakttar i sin verksamhet förutom lagar och förordningar också de internationellt godkända etiska principerna för museibranschen.

För perioden 2014–2017 har följande huvudmål satts upp för den regionella verksamheten:

- Att stöda Egentliga Finlands bildkonstkultur och göra den mer känd
- Egentliga Finland är ett attraktivt område för bildkonstnärer att arbeta inom


Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2014