Marjo Levlin: Dividual Individual II
17.11.2017–7.1.2018
Marjo Levlins videoverk Dividual Individual II (2017) med två kanaler granskar rasbiologin samt det forsknings- och upplysningsarbete som Florins kommitté (nuvarande Föreningen Folkhälsan) gjorde i Svenskfinland åren 1913–16 i syfte att värna om den finlandssvenska befolkningens hälsa och rashygien. I Malax i Österbotten utfördes kropps, skall- och ansiktsmätningar på nästan alla vuxna invånare och till och med lynnet undersöktes. Konstnärens släktingar hörde troligtvis också till de undersökta.
 
Bakom de rasbiologiska undersökningarna låg den finlandssvenska elitens oro över att nativiteten ökade bland den finskspråkiga allmogen samt viljan att stärka den egna ställningen i det politiskt instabila Finland. Skallmätningarna baserade sig på det skallindex som svensken Anders Retzius utarbetat och som indelade raserna i långskalliga och kortskalliga. Germansk långskallighet sågs som ett tecken på andlig kapacitet och överlägsenhet medan den kortskalliga rasen, som bland annat finnarna och samerna  representerade, kombinerades med benägenhet för brottslighet och allmän moralisk svaghet.

Det för Levlin typiska stämningsladdade verkets material utgörs främst av porträttbilder i anslutning till temat ur arkiv i både Finland och Sverige. Förutom av porträtt illustreras verket också av fjärilar; den förste professorn i genetik i Finland Harry Federley, anhängare av eugeniken och sekreterare i Florins kommitté, var nämligen ursprungligen en internationellt erkänd zoolog och fjärilsforskare. I verkets inre värld ter sig därför eugenikernas jakt på skallar och insamlande av bilder som ett försök att, likt en fjärilssamling,  definiera och behärska naturen. Händelserna för hundra år sedan för också en dialog med nutiden. Genom tiderna har de som undersökts, klassificerats och definierats varit i en svagare social ställning än de på vars villkor klassificeringarna har gjorts.

Marjo Levlin (f. 1966) är en finländsk konstnär, född i Österrike. Hon bor och arbetar i Helsingfors. I sina verk granskar hon såväl personliga som universella teman och förenar historiska och aktuella fenomen. Levlin började som bildkonstnär men arbetar nu i huvudsak med installationer och kortfilmer. Ofta bygger hon upp sina verkhelheter av insamlade och upphittade föremål.

Utställningen har fått understöd av stiftelsen Koneen säätiö, Centret för främjande av visuell konst, Svenska litteratursällskapet, Centret för konstfrämjande och Kuvasto/Erik Enroths minnespris.

www.marjolevlin.fi
Turun taidemuseo, Aurakatu 26, 20100 Turku, Puh. 02 2627 100. © 2018